Jdi na obsah Jdi na menu
 

Příspěvek na rekreaci, stravování, kulturu, atd.

8. 3. 2014

 

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů a poskytování darů

 

 

1. Příspěvky na rekreaci

 

Příspěvky na rekreaci se poskytují: 

1.    Zaměstnanci v pracovním poměru, který je ke dni podání žádosti zaměstnán v DPMB nepřetržitě 730 dnů (2 roky). 

2.    Zaměstnanci v pracovním poměru bez ohledu na druh vynětí (např. mateřská

dovolená) z evidenčního počtu, který je ke dni podání žádosti zaměstnán

 v DPMB, a.s.nepřetržitě, nejméně 730 dnů (2 roky). 

3.     Rodinnému příslušníkovi toho zaměstnance, který má sám na příspěvek nárok

      (dle  bodu 1 nebo 2 ),  pokud tento rodinný příslušník dále splňuje tyto podmínky:  

Ø  jedná se o nezaopatřené dítě zaměstnance DPMB,a.s.

 

Ø  jedná se o nezaopatřené dítě zaměstnance DPMB, a.s. osvojené nebo svěřené

rozhodnutím soudu do výchovy nebo pěstounské péče

 

Ø  nezaopatřené dítě manžela (manželky) zaměstnance DPMB a.s., jehož rodič

není zaměstnancem DPMB, které žije ve společné domácnosti se zaměstnancem

DPMB,a.s.   

Ø  rodinný příslušník (nezaopatřené dítě) má ke dni žádosti o příspěvek maximálně 26 let 

Ø  je-li rodinný příslušník (nezaopatřené dítě) ke dni žádosti o příspěvek starší než 15 let, musí žadatel o příspěvek předložit na sociální oddělení potvrzení o jeho studiu.

Je-li rodinný příslušník (nezaopatřené dítě) ke dni žádosti o příspěvek starší než 18 let musí žadatel o příspěvek předložit mzdové účtárně potvrzení o studiu

     (zohlední se i doklad o studiu předložený na tarifním oddělení pro výdej stálé 

     jízdenky dítěte).

Příspěvek na rekreaci se neposkytuje ostatním rodinným příslušníkům zaměstnance (manžel, manželka apod.) ani důchodcům - bývalým zaměstnancům DPMB.

 

Příspěvek na rekreaci se poskytuje:

Na základě faktury vystavené poskytovatelem rekreace - cestovní kanceláře, cestovní agentury, právnické a fyzické osoby poskytující ubytovací služby. Zaměstnanec si nejprve na sociálním oddělení ověří nárok na výši příspěvku. Po té při nákupu poukazu požádá   poskytovatele rekreace o rozdělení ceny na dvě části, tj. na část kterou uhradí sám (cena  snížená o ověřenou výši příspěvku)  a  na příspěvek hrazený zaměstnavatelem. Fakturu vystavenou na Dopravní podnik města Brna, a.s. ve výši příspěvku doručí na sociální oddělení k vyřízení.

Ve výjimečných případech lze akceptovat vystavení faktury v plné výši na zaměstnavatele a doplacení zaměstnance přímo na pokladně v době jejího otevření.

Na faktuře musí být uveden termín rekreace, jména těch účastníků, na které zaměstnanec příspěvek nárokuje, cena zvlášť za každého účastníka. Tento údaj je povinný pro možnost provedení kontroly správnosti příspěvku.

Příspěvek na rekreaci činí 50 % z ceny rekreace, maximálně 900 Kč.

   

Na  rekreaci dětí zaměstnanců (tábory bez účasti rodičů) 

Postup pro poskytnutí příspěvku je shodný s poskytováním příspěvku na rekreace, tzn. že zaměstnanec zaplatí cenu sníženou o schválený příspěvek a nárokovaný příspěvek nechá vyfakturovat na Dopravní podnik města Brna, a.s.

Ve výjimečných případech lze akceptovat vystavení faktury v plné výši na zaměstnavatele a doplacení zaměstnance přímo na pokladně v době jejího otevření.

Na faktuře musí být uvedeni všichni účastníci dětského tábora, na které zaměstnanec nárokuje příspěvek, celková cena za pobyt a délka trvání pobytu v dětském táboře.

Příspěvek činí 40 Kč/den, maximálně 840 Kč, tj. pobyt v délce 21 dní.

 

Společná ustanovení:

 Pokud zaměstnanec nedodrží výše uvedený postup při vyřizování příspěvků za rekreaci vč. dětské rekreace a doloží úhradu jiným způsobem /např. doklad o zaplacení rekreace v tuzemsku příp. i v zahraničí/, může požádat o poskytnutí příspěvku na rekreaci zúčtováním do mzdy. V tomto případě je příspěvek zdanitelným příjmem, podléhá zdanění daní ze závislé činnosti a je základem pro odvody na sociálním a zdravotním pojištění.

I v tomto případě musí tento doklad o zaplacení rekreace obsahovat stejné údaje jako u faktury /termín rekreace, jména účastníků atd./    

Pokud zaměstnanec v rámci své rekreace předloží doklady o zaplacení z více ubytovacích zařízení /např. kempy, penziony/  bude mu z celkové doložené uhrazené částky za rekreaci poskytnut příspěvek. Musí se jednat o navazující ubytování v rámci jedné rekreace.

Příspěvky na rekreaci a tábory lze zaměstnanci poskytnout jedenkrát za rok.

Zaměstnanec, který je ve výpovědi (z jakéhokoliv důvodu), nemá na výše uvedené příspěvky nárok. 

 

  

2. Příspěvek na stravování

 Zaměstnancům je poskytován příspěvek na stravování, a to na jedno hlavní jídlo při odpracování jedné pracovní směny. Postup při stravování je zajišťován dle směrnice P – 15.

 

 

3. Odměny a dary

K pracovním výročím, životnímu výročí a dále při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu jsou zaměstnancům v pracovním poměru poskytovány odměny

 a)    životní výročí

 

                 Ø  50 let věku (podle délky zaměstnání v DPMB, a.s.) 

 

                 5 –   9 let           do výše  2 500,- Kč

               10 – 14 let            do výše  3 000,- Kč

               15 – 19 let            do výše  3 500,- Kč

               20  a více let        do výše  4 500,- Kč

  

b)   první odchod do starobního nebo invalidního důchodu III. stupně

Odchodem do důchodu se rozumí 1. rozvázání pracovního poměru po vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod III. stupně, a to dohodou z důvodu odchodu do příslušného důchodu. Odchodem do důchodu se rozumí rovněž odchod do předčasného starobního důchodu, a to i v souvislosti s organizační změnou – zrušením pracovního místa zaměstnance, tzn., pokud dojde k rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodu organizační změny (zrušení pracovního místa  - nadbytečnost zaměstnance) a zaměstnanec v této souvislosti odejde do předčasného starobního důchodu 

Ø  podle délky zaměstnání v DPMB, a.s. 

                               5 -    9 let                       do výše  3 000,- Kč

                             10 – 14 let                       do výše  3 500,- Kč

                             15 – 19 let                       do výše  4 000,- Kč

                             20 a více let                    do výše  5 000,- Kč

     

c)    pracovní  výročí 

Ø  25 let od prvního vstupu do zaměstnání (podle délky zaměstnání v DPMB,a.s.)

                 5 –   9 let             do výše  1 500,- Kč

               10 – 14 let            do výše  2 000.- Kč

               15 – 19 let            do výše  2 500,- Kč

                            20 a více let          do výše  3 000,- Kč

Do celkové doby 25 let zaměstnání se započítávají všechny doby od prvního vstupu do pracovního poměru (včetně neodpracované doby – mateřská dovolená, vojenská služba, přerušení práce z důvodu nemoci nebo invalidity III. stupně, doba odpracovaná ve volených orgánech, neplacená dovolená).  Do doby nelze započítávat dobu přípravy na povolání tj. učňovský poměr, studium a dále všechny doby, kdy pracovník nebyl v pracovním poměru. 

Vznikne-li možnost pro poskytnutí odměny při dosažení 25 let zaměstnání v pracovním poměru od prvního vstupu do zaměstnání, je ve vlastním zájmu zaměstnance toto oznámit osobnímu oddělení a předložit doklady za odpracovanou dobu.  Bez řádného doložení odpracované doby nelze odměnu poskytnout. Osobní oddělení ověří délku odpracované doby a sdělí příslušnému vedoucímu, že vznikla možnost poskytnout odměnu zaměstnanci. 

Ø  za vytrvalost v DPMB, a.s. 

                             20 a 25 let zaměstnání                 do výše  3 500,- Kč

                30 a každých dalších 5 let             do výše  4 000,- Kč

Odměny lze poskytnout pouze v roce, ve kterém bylo dosaženo příslušné pracovní nebo životní výročí.

Základní podmínkou pro výplatu odměny je dosažení nejméně 5 let nepřetržitého pracovního poměru v DPMB, a.s., a to do konce kalendářního roku, ve kterém zaměstnanec dosáhl výročí.

 Podmínkou odpracování nepřetržité doby u všech odměn nejméně 5, 10, 15 nebo 20 let se považuje za splněnou, dosáhne-li zaměstnanec uvedeného počtu odpracovaných let do konce kalendářního roku, na který připadlo výročí. Opět platí výjimka viz výše. 

Výši odměny navrhuje přímý nadřízený a schvaluje vedoucí provozovny.

Nárok na přiznání kontroluje osobní oddělení a poskytnutí schvaluje vedoucí

personálního odboru.

Odměny budou poskytovány formou nepeněžní  tzn. poukázkou max. do výše

2.000,-Kč, pokud celková výše odměny bude přesahovat tuto částku, bude částka převyšující 2.000,-Kč poskytnuta peněžní formou.  Tato částka bude zúčtována zaměstnanci do mzdy.

Vedoucí provozovny, příp. osoba jím pověřená, zašle elektronicky vždy do 15. dne v měsíci dosažení životního nebo pracovního výročí na sociální oddělení DPMB,a.s. písemný požadavek na objednání poukázek pro své zaměstnance.  Pro uplatnění odměn zůstane v platnosti stávající schválený formulář, který je uložen na podnikové síti v Záznamech ve složce Sociální oddělení.      

Objednané poukázky budou sociálním oddělením předávány proti podpisu vedoucímu příslušné provozovny, útvaru, příp. jím pověřené osobě s hmotnou odpovědností /jedná se o ceniny/, vždy do konce toho měsíce ve kterém byly objednány.

 Při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu III. stupně je poskytována generálním ředitelem zaměstnanci za odpracování nepřetržitých 25 let v DPMB, a.s. rovněž odměna formou poukázek, a to ve výši 2.000,-Kč.

Generální ředitel DPMB, a.s. může mimo výše uvedené odměny rozhodnout o poskytnutí jiné odměny  vybranému zaměstnanci formou poukázek. 

d)   dary odborovým organizacím

 Odborovým organizacím působícím v DPMB, a. s. bude poskytnut finanční dar. Dar bude rozdělen poměrově dle počtu členů v jednotlivých odborových organizacích a bude ho možno čerpat na sportovní a kulturní akce, podporované DPMB, a. s. Poskytnutí daru bude prováděno na základě předložených faktur prostřednictvím uzavřených darovacích smluv, a to bezhotovostním převodem na účet příslušné odborové organizace.

   

 

 

4. Příspěvky na kulturní, poznávací a sportovní činnost

 

Na kulturní, poznávací, tělovýchovné a sportovní akce jsou nakupovány odborovou organizací /OSD/ vstupenky.

Zaměstnancům jsou tyto vstupenky poskytovány za sníženou cenu, rozdíl je hrazen z prostředků v rámci stanoveného limitu. Obdobně může být přispíváno na akce organizované nebo spoluorganizované DPMB.

O výši příspěvku na jednotlivé akce se rozhoduje na základě smlouvy mezi DPMB a odborovou organizací v rámci stanoveného limitu. Zájezdy organizované a spoluorganizované DPMB mají stanovenou cenu tak, že je v ní obsažen i příspěvek.

 

    

 

5. Příspěvky na rehabilitaci

Na rehabilitaci může být přispíváno do výše rozpisu ostatních sociálních nákladů.

Zaměstnancům DPMB,a.s., bude umožněno využívat FIT CENTRUM v Komíně za poplatek, jehož úhrada bude na základě podkladu o návštěvě tohoto zařízení, srážena měsíčně zaměstnanci ze mzdy. / Dohoda se zaměstnancem o srážce bude založena na MÚ /.

Zaměstnanci DPMB a.s. mohou využít rovněž měsíční, čtvrtletní popř. roční permanentku do FIT CENTRA v Komíně. Hodnota permanentky bude na základě dohody se zaměstnancem sražena jednorázově z jeho mzdy.

Tržby získané z úhrad od zaměstnanců budou sloužit pro obnovu vybavení FIT CENTRA.

 

 

 

 6. Příspěvky na kancelářské potřeby pro odborové organizace

 Z ostatních sociálních nákladů budou poskytovány příspěvky na kancelářské potřeby.

Příspěvky budou čerpány dle poměrného počtu členů v jednotlivých odborových organizacích.

  

7. Penzijní připojištění

 Příspěvky na penzijní připojištění jsou řešeny samostatnými pravidly.

 

 V Brně dne 6. 12. 2013