Jdi na obsah Jdi na menu
 

Příspěvek na penzijní připojištění

8. 3. 2014

 

Pravidla pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem

 

1.       Zaměstnavatel (dále jen DPMB, a.s.) poskytuje zaměstnancům v pracovním poměru měsíční příspěvek na penzijní připojištění a od roku 2013 na doplňkové penzijní spoření za těchto podmínek:

 

1.1.  Trvání nepřetržitého pracovního poměru k DPMB, a.s. nejméně 5 let (včetně sjednané zkušební doby) a na základě vlastní žádosti zaměstnance

 

1.2.  Nové žadatele o příspěvek DPMB, a.s. na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření pro následující rok eviduje mzdová účtárna na seznamu každoročně do 31. října. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel

 

1.3.  Nové smlouvy s příspěvkem od DPMB, a.s. na další rok doporučujeme uzavírat u ZFP akademie, a.s. nejpozději do 31. října příslušného roku

 

1.4.  První příspěvek DPMB, a.s. na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření lze přiznat u nových žadatelů po 5 letech trvání nepřetržitého pracovního poměru v DPMB, a.s. vždy od 1.1. následujícího roku (tzn. poprvé z výplaty za měsíc prosinec toho roku, v němž uplyne 5 let zaměstnání v DP)

 

1.5.  DPMB, a.s. bude přispívat takovou částkou, jakou si bude zaměstnanec ukládat sám.

 

Maximální příspěvek DPMB, a.s. v závislosti na základním platu

 

Základní mzda zaměstnance, tj. základní

tarif či zaručená část smluvní mzdy

Maximální příspěvek od DPMB, a.s.

do 9 999 Kč

200 Kč

od 10 000 Kč do 19 999 Kč

350 Kč

od 20 000 Kč

450 Kč

 

 

1.6.  Výše příspěvku hrazená DPMB, a.s. bude stanovena ze základního tarifu či zaručené části smluvní mzdy dosažené zaměstnancem dle aktuální výše mzdy při uzavření smlouvy s penzijní společností.

 

1.7.  Vlastní úložka zaměstnance na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření bude prováděna DPMB, a.s. měsíčně srážkou ze mzdy, pokud bude mít zaměstnanec příjmy. Nebude mu účtován poplatek za zasílání na účet penzijní společnosti. Pokud zaměstnanec příjmy v DPMB, a.s. nemá (např. z důvodu nemoci), musí si uhradit vlastní příspěvek sám

 

2.    Příspěvek nenáleží zaměstnanci, který:

 

2.1.  vykonává u DPMB, a.s. práce na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti

 

2.2.  je poživatelem starobního důchodu

 

2.3.  je u DPMB, a.s. mimo evidenční stav (např. mateřská dovolená, rodičovská dovolená, vyšetřovací vazba, atd.)

 

2.4.  v případech neupravených těmito pravidly stanoví právo na přiznání příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření generální ředitel společnosti

 

3.    Další podmínky pro poskytování příspěvku DPMB, a.s. na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem:

 

3.1.  Zaměstnancům doporučujeme uzavřít smlouvu prostřednictvím smluvního partnera, se kterým má DPMB, a.s. platnou smlouvu na zajišťování veškerých služeb v pojišťovnictví. Tímto smluvním partnerem je ZFP akademie, a.s., Brno, hlavní regionální kancelář, Traubova 10, 602 00 Brno, telefon 531 015 111. Pojišťovací poradci této firmy poskytují v souladu se smlouvou bezplatné konzultace zaměstnancům DPMB, a.s.. V případě jejich zájmu je budou zastupovat při všech jednáních s pojistiteli, penzijními společnostmi, otevřenými podílovými fondy a stavebními spořitelnami s cílem uzavření co nejvýhodnějších smluv.

 

3.2.  Pokud zaměstnanec uzavře smlouvu prostřednictvím ZFP akademie a.s., obchodní zástupce této společnosti po podepsání smlouvy o penzijním spoření s příspěvkem DPMB, a.s., doručí kopii smlouvy a dohodu se srážkou ze mzdy zaměstnance mzdové účtárně. Pokud ale zaměstnanec smlouvu s penzijní společností má uzavřenu z dřívějška a má ve smlouvě sjednán příspěvek zaměstnavatele nebo si vše uzavře někde jinde, musí se se smlouvou osobně dostavit do mzdové účtárny nejpozději v roce vzniku nároku na příspěvek zaměstnavatele, a to do 31. října příslušného roku. Na pozdější žádosti pro příslušný rok (z důvodu plánování prostředků) nebude brán zřetel.

 

3.3.  Při neomluvené absenci zaměstnance nebude v příslušném kalendářním měsíci příspěvek od DPMB, a.s. poskytnut.

 

3.4.  Příspěvek nebude poskytnut za měsíce, ve kterých zaměstnanec nedosáhne 3% podílu vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení. To znamená: při příspěvku zaměstnavatele ve výši 350 Kč musí vyměřovací základ pro sociální pojištění činit v aktuálním měsíci nejméně 11 667 Kč, pokud činí příspěvek zaměstnavatele 450 Kč, vyměřovací základ zaměstnance nesmí klesnout pod hranici 15 000 Kč.

 

3.5.  Zaměstnanci, kteří v průběhu svého pracovního poměru smlouvu o penzijním připojištění či smlouvu o doplňkovém penzijním spoření ukončí výpovědí nebo dohodou a je jim vyplaceno odbytné, ztrácí při opětovném uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nárok na příspěvek DPMB, a.s.

 

3.6.  Pokud si zaměstnanec vybere výplatu z fondu v 50 letech (viz možnost starého penzijního plánu) a uzavře si další doplňkové penzijní spoření, nenáleží mu již příspěvek od DPMB, a.s., neboť prvotním zájmem DPMB, a.s. je, aby příspěvek zaměstnavatele sloužil na zajištění zaměstnanců ve starobním důchodu. Výjimku tvoří případy, kdy si zaměstnanec převede celý příspěvek DPMB, a.s., na novou smlouvu.

 

3.7.  Pokud změní zaměstnanec penzijní společnost – tzn. přejde k jiné penzijní společnosti a převede si peněžní prostředky na novou smlouvu, příspěvek zaměstnavatele bude i nadále poskytován.

 

3.8.  Zaměstnanec pobírající příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření je povinen DPMB, a.s. (mzdové účtárně) písemně oznámit veškeré změny. Např. změnu penzijní společnosti, požádat si o vyšší příspěvek zaměstnavatele (při posunu ve mzdové tabulce, zvýšení zaručené části smluvní mzdy), nejméně dva týdny přede dnem, kdy změna nabude účinnosti

 

3.9.  Příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření nelze poskytnout se zpětnou platností, a to ani v případě opožděného oznámení změny ve smlouvách zaměstnance.

 

3.10.  DPMB, a.s. je oprávněn požadovat po zaměstnanci vrácení neoprávněně vyplaceného příspěvku, pokud mu zaměstnanec neoznámil včas skutečnosti mající vliv na jeho poskytnutí.

 

3.11.  Pokud si zaměstnanec vybere prostředky z penzijní společnosti až v 60 letech a uzavře si další doplňkové penzijní spoření, podnik mu bude i nadále přispívat, a to i bez převodu prostředků na tuto novou smlouvu.

 

 

4      Zánik nároku na příspěvek

 

4.1.  Nárok na příspěvek zaniká při skončení pracovního poměru. Poslední úhrada příspěvku bude provedena za měsíc, ve kterém zaměstnanec pracovní poměr skončil. V případě skončení pracovního poměru v průběhu měsíce bude poslední příspěvek DPMB, a.s. na penzijní připojištění poskytnut naposledy za předcházející měsíc

 

4.2.  Nárok na příspěvek dále zaniká měsícem vzniku nároku na starobní důchod. Poslední úhrada příspěvku bude provedena za měsíc předcházející měsíci, ve kterém zaměstnanci vznikl nárok na starobní důchod.

 

 

5      Závěrečná ustanovení

 

5.1.  Podmínky uzavření smlouvy o penzijním připojištění stanoví zákon č. 42/1994 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů a podmínky uzavření smlouvy o doplňkovém spoření stanoví zákon č.427/2011 Sb.

 

5.2.  Tato pravidla pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření budou přílohou kolektivní smlouvy.

 

5.3.  Případné dotazy k poskytování příspěvku DPMB, a.s. na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zodpoví mzdová účtárna.

   

Tato pravidla nabývají účinnosti od 1. 1. 2014